PA00078024, Eglise Saint-Phal d'Avirey, Avirey-Lingey, Aube, Champagne-Ardenne

PA00078024, Eglise Saint-Phal d\